มนุษย์ม้วยมอดเพราะทรัพย์ ปักษานั้นตายเพราะของกิน

เหริน เหวย ไฉ สื่อ / เหนี่ยว เหวย สือ วั๋ง
ภาษิตจีนเก่าแก่ ความว่า มนุษย์มักตายเพราะความโลภอยากได้ทรัพย์เป็นเหตุ เฉกเช่นนกที่รนทาที่ตายด้วยอยากกินอาหาร
เลยได้ติดกับดัก

Related Posts