เบญจธาตุ

เบญจธาตุ (ธาตุทั้งห้า) ตกลงว่า ก่อเกิด กำเนิด หรือ แค่หนุน

เบญจธาตุ

● 生
shēng ㄕㄥˉ

1. 一切可以发育的物体在一定条件下具有了最初的体积和重量,并能发展长大:诞~。滋~。~长。
2. 造出:~产。
3. 活的,有活力的:~存。~命。~物。~机。出~入死。舍~取义。
4. 有生命的东西的简称:众~。丧~。卫~。
5. 生活,维持生活的:~计。~意。
6. 整个生活阶段:一~。平~。今~。
7. 发出,起动:~病。~气。~效。~花之笔。谈笑风~。
8. 使燃料燃烧起来:~火。
9. 植物果实不成熟:~瓜。
10. 未经烧煮或未烧煮熟的:~饭。~水。
11. 不熟悉的,不常见的:~疏。~客。~字。陌~。
12. 不熟练的:~手。
13. 未经炼制的。~铁。
14. 硬:态度~硬。~吞活剥。
15. 甚,深:~怕。~疼。
16. 正在学习的人:学~。门~。
17. 有学问或有专业知识的人:儒~。医~。
18. 传统戏剧里扮演男子的角色:小~。老~。武~。
19. 词尾:好~休养。
20. 姓。

ความหมายของคำว่า เซิง ที่หลายท่านมักใช้ไปแปล เรื่อง ฮวงจุ้ย ก็ดี เรื่อง โหราศาสตร์จีน ก็ดี
ความจริงมีอยู่ทั้งหมด ยี่สิบ ความหมาย

一切可以发育的物体在一定条件下具有了最初的体积和重量,并能发展长大:
ความหมายที่หนึ่ง เป็นความหมายหลักของคำๆนี้ ซึ่งแปลเป็นไทยว่า จุด หรือ ปัจจัย หรือ ลักษณะของการที่ สิ่งซึ่งมีพื้นฐาน สามารถเติบโตได้ เจริญได้ มีพลังพื้นฐาน หรือแรงส่งพื้นฐาน หรือการก่อรูปร่างพื้นฐาน ที่สามารถพัฒนาได้ ที่สามารถเจริญได้ต่อไป ซึ่งหากจะแปลสั้นๆแปลว่า หนุนส่ง เช่น ธาตุไม้ ไม่ได้ คลอด หรือ ให้กำเนิด ไฟ ออกมา แต่ไม้เป็นปัจจัย ในการทำให้ ไฟลุกขึ้น เจริญขึ้น หรือเป็นเชื้อไฟ ทองก็ไม่ได้ก่อเกิด น้ำตามที่แปลกันเพี้ยนๆเป็นภาษาไทย แต่ว่า ทอง หนุน ไม้ ทั้งนี้ลองศึกษาจากบริบทตำราเก่าๆของจีน จะพบว่า ไม่ได้ใช้คำว่า เซิง ในความหมายว่า ก่อเกิด หรือทำให้เกิด แต่ใช้ในความหมายของ ความเป็น ปัจจัย ที่ไปกระตุ้น เพราะถ้าเราเรียนเรื่องความสัมพันธ์อวัยวะของจีน เราจะพบว่า ปอด ไม่ได้ สร้าง ไต ซึ่ง ปอดเป็นทอง ไตเป็นน้ำ ตามหลักปรัชญาจีน แต่การทำงานของปอด ส่งผลต่อไต ต่างหาก แบบนี้เป็นเบื้องต้นคร่าวๆ ผมเน้นย้ำเสมอถึงการที่ต้อง แปลภาษา ให้ถูกต้องตามหลักความหมาย ทั้งนี้ลำพังไม่ใช่แค่เปิด พจนานุกรมจีน ไทย แล้วจะแปลออกได้ คำบางคำในภาษาจีน มีความลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งนัก

造出:~产。
เป็นความหมายที่สอง ข้างต้น ที่แปลว่า กำเนิด เกิด สร้างออกมา ทำออกมา

กรุณากดแชร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนบทความ
Author: ซินแส