*บทสวดมนต์

อ่านให้เข้าใจเบื้องต้นก่อน แล้วค่อยปฎิบัติด้วยจิตอ่อนน้อมเคารพ
ผมเป็นพุทธศาสนิกชนครับ ที่ต้องให้ทุกท่านสวดมนต์ก่อนเพื่อให้มีสติ
ระลึกสำนึกในพระคุณของพระรัตนตรัยที่ช่วยให้สรรพสัตว์ล่วงทุกข์พ้นทุกข์ได้ ไม่ว่าจะเป็นทางโลกียะ หรือ โลกุตระ และระลึกได้ว่าเราทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้น เราอยู่ในโลกที่มีสรรพสัตว์เกี่ยวข้องกันมากมาย หลายภพภูมิ จึงควรอยู่ด้วยสติปัญญา และมีเมตตาต่อกันและกัน ดังนี้

(กราบ ๕ หน )
กราบหนึ่ง พระพุทธ  กราบสอง พระธรรม  กราบสาม พระสงฆ์
กราบสี่ พ่อแม่ผู้มีพระคุณ  กราบห้า ครูอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพที่มีคุณ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ ๑ หน)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ ๑ หน)
สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ (กราบ ๑ หน)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
(กราบ ๑ หน)

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ
ข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า เป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุด
(กราบ ๑ หน)

ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
ข้าพเจ้าขอตั้งเจตนา งดเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ด้วยตนเอง หรือใช้ผู้อื่นเบียดเบียน
อทินนาทานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
ข้าพเจ้าขอตั้งเจตนา งดเว้นจากการลักโกงของผู้อื่นด้วยตนเอง  และไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักโกง
กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
ข้าพเจ้าขอตั้งเจตนา งดเว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์
มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
ข้าพเจ้าขอตั้งเจตนา  งดเว้นจากการพูดไม่จริง พูดล่อลวงอำพราง
สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
ข้าพเจ้าขอตั้งเจตนา  งดเว้นจากการดื่มสุรา  หรือสิ่งเสพติดทั้งหลาย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
(กราบ ๑ หน)
สวดแล้วกรุณาตั้งใจรักษาศีลห้าให้ครบอย่างน้อย ๑ วัน วันใดก็ได้ หรือมากกว่า ก็ได้จะดีมาก

 (เสร็จแล้วให้ทำการกรวดน้ำ พร้อมกับสวดคาถาด้านล่าง)
ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา จันโท ปัณณะระโส ยะถา
มะณิ โชติระโส ยะถา
(เทน้ำลงให้หมด  แล้วยกมือไหว้ ๑ หน)

สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ มา เต
ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง
วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง นิพพานัง ประมัง สุขัง
(แล้วยกมือไหว้ ๑ หน)

อิมังทานะ กัมมัง นิพพานะปัจจัยโย โหตุ โน นิจจัง
อิมังสีละ กัมมัง นิพพานะปัจจัยโย โหตุ โน นิจจัง
อิมังภาวนา กัมมัง นิพพานะปัจจัยโย โหตุ โน นิจจัง
ยังกิญจิ กุสะลัง กัตตัพพัง กัมมัง สัปเปหิ กะเตหิ กะตัง ปุญญัง โน อนุโมทันตุ สุณันตุ โภนโต
เย เตวา อัสมิง ฐาเน อาทิคะตา ฑีฆายุกา สะทา โหนตุ สัพเพ สัพพะ สัตตานัง สุขี อัตตานัง
ปะริหะรันตุ มาตาปิตา สุขิตา โหนตุ ทุกขัปปะมุญจันตุ สัพเพ ญาติกา สุขิตา โหนตุ
ทุกขับปะมุญจันตุ สัพเพ อญาติกา สุขิตา โหนตุ ทุกขับปปะมุญจันตุ สัพเพ ปิสา สัพเพ ยักขา
สัพเพเปตา สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา สุขิตา โหนตุ ทุกขับปะมุญจันตุ สัพเพ อาจาริยุปัชฌายา
สุขิตา โหนตุ ทุกขัปปะมุญจันตุ สัพพะสัมปัตตีนัง สะมิชฌันตุโว
(*เสร็จแล้ว สำรวมจิตเป็นกุศล อโหสิกรรมตั้งจิตเป็นสมาธิแผ่กุศล แล้วกราบช้าๆ ๑ หน)

(ระลึกขอขมากรรม ที่เคยล่วงเกินหรือทำผิดพลาดด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดี แล้วสวดว่า : )
วันทามิ พุทธัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต
วันทามิ ธัมมัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต
วันทามิ สังฆัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต
วันทามิ คุรุอุปัชฌายาจะริเย สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต
วันทามิ กัมมัฏฐานัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต
วันทามิ อาราเม พัทธสีมายัง สัพพัง เม โทสังขะมะถะเมภันเต
วันทามิ เจติยัง สัพพังสัพพะฐาเนสุ ปะติฏฐิตา สะรีระธาตุมะหาโพธิง พุทธะรูปัง สะกะลัง สะทา
นาคะโลเก เทวะโลเก พรัหมะโลเก ชัมภูทีเป ลังกาทีเป  สะรีระธาตุโย เกสาธาตุโย อะระหันตาธาตุโย เจติยัง คันธะกุฏิง จาตุราสี ติสะหัสเส ธัมมักคันเธ สัพเพสัง ปาทะเจติยัง อะหัง วันทามิ สัพพะโส ฯ

(กราบ ๕ หน)
กราบหนึ่ง พระพุทธ  กราบสอง พระธรรม  กราบสาม พระสงฆ์
กราบสี่ พ่อแม่แลผู้มีพระคุณ
กราบห้า ครูอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพ

ขอบุญบารมีกุศลที่ตนเคยทำไว้ทุกภพชาติ ให้ได้รู้ในสิ่งที่สงสัยและจำเป็น ขอให้ทำการเปิดชะตาให้่ได้พบทางแก้ไขในทางที่ชอยประกอบด้วยธรรม ไม่ว่าทางนั้นจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่

– เสร็จ –

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น