*บทสวดมนต์

อ่านให้เข้าใจเบื้องต้นก่อน แล้วค่อยปฎิบัติด้วยจิตอ่อนน้อมเคารพ
ผมได้รับพระคุณอย่างยิ่งจากพระพุทธศาสนา พุทธบริษัท

ที่ต้องให้ทุกท่านสวดมนต์ก่อนเพื่อให้มีสติ
ระลึกสำนึกในพระคุณของพระรัตนตรัยที่ช่วยให้สรรพสัตว์ล่วงทุกข์พ้นทุกข์ได้
ไม่ว่าจะเป็นทางโลกียะ หรือ โลกุตระ และระลึกได้ว่าเราทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้น
เราอยู่ในโลกที่มีสรรพสัตว์เกี่ยวข้องกันมากมาย หลายภพภูมิ
จึงควรอยู่ด้วยสติปัญญา ช่วยเหลือ และมีเมตตาต่อกันและกัน ดังนี้

(กราบ ๕ หน )
กราบหนึ่ง พระพุทธ  กราบสอง พระธรรม  กราบสาม พระสงฆ์
กราบสี่ พ่อแม่ผู้มีพระคุณ  กราบห้า ครูอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพที่มีคุณ

(กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย)
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ ๑ หน)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ ๑ หน)
สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ (กราบ ๑ หน)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
(กราบ ๑ หน)

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ
ข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า เป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุด
(กราบ ๑ หน)

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ขอตั้งเจตนา งดเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ด้วยตนเอง หรือใช้ผู้อื่นเบียดเบียน
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ขอตั้งเจตนา งดเว้นจากการลักโกงของผู้อื่นด้วยตนเอง  และไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักโกง
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ขอตั้งเจตนา งดเว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ขอตั้งเจตนา  งดเว้นจากการพูดไม่จริง พูดล่อลวงอำพราง
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ขอตั้งเจตนา  งดเว้นจากการดื่มสุรา  หรือสิ่งเสพติดทั้งหลาย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
(กราบ ๑ หน)

สวดแล้วโปรดตั้งใจรักษาศีลห้าให้ครบอย่างน้อย ๑ วัน วันใดก็ได้ หรือมากกว่า ก็ได้จะดีมาก

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา
(ด้วยบุญนี้ อุททิศให้ อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ)
อาจะริยูปะการาจะ มาตาปิตา จะ ญาตะกา
(แลอาจารย์ ผู้เกื้อหนุน ทั้งพ่อแม่ และปวงญาติ)
สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ
(สูรย์จันทร์ และราชา ผู้ทรงคุณหรือสูงชาติ)
พรัหมะมารา จะ อินทา จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา
(พรหม มาร และอินทราช ทั้งทวยเทพ และโลกบาล)
ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ
(ยมราช มนุษย์มิตร ผุ้เป็นกลาง ผู้จองผลาญ)
สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม
(ขอให้สุขศานติ์ทุกทั่วหน้า อย่าทุกข์ทน บุญผองที่ข้าทำจงอำนวยศุภผล)
สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง
(ให้สุขสามอย่างล้น ให้ลุถึงนิพพานพลัน)

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะ
(ด้วยบุญนี้ที่เราทำ และอุทิศให้ปวงสัตว์)
ขิปปังหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุปาทานะเฉทะนัง
(เราพลันได้ ซึ่งการตัด ตัวตัณหา อุปาทาน)
เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง
(สิ่งชั่วในดวงใจ กว่าเราจะถึงนิพพาน)
นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว
(มลายสิ้นจากสันดาน ทุกๆ ภพ ที่เราเกิด)
อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินา
(มีจิตตรง และสติปัญญาอันประเสริฐ พร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหาย)
มารา ละภันตะ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม
(โอกาสอย่าพึงมี แก่หมูมารทั้งสิ้นทั้งหลาย เป็นช่อง ประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจม)
พุทธาทิปะวะโร นาโถธัมโม นาโถ วะรุตตะโม
(พระพุทธผู้วรนาถ พระธรรมที่พึ่งอุดม)
นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง
(พระปัจเจกะพุทะสมทบ พระสงฆ์ ที่ผึ่งพยอง)
เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุ มา
(ด้วยอานุภาพนั้นขอหมู่มารอย่าได้ช่อง)
ทะสะปุญญานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุ มา
(ด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องอย่าเปิดโอกาสแก่มารเทอญ)
(เสร็จแล้วให้ทำการกรวดน้ำ พร้อมกับสวดคาถาด้านล่าง)

อิมัง ทานะ กัมมัง นิพพานะปัจจัยโย โหตุ โน นิจจัง

อิมัง สีละ กัมมัง นิพพานะปัจจัยโย โหตุ โน นิจจัง
อิมัง ภาวนา กัมมัง นิพพานะปัจจัยโย โหตุ โน นิจจัง
ยังกิญจิ กุสะลัง กัตตัพพัง กัมมัง สัปเปหิ กะเตหิ กะตัง ปุญญัง โน อนุโมทันตุ สุณันตุ โภนโต
เย เตวา อัสมิง ฐาเน อาทิคะตา ฑีฆายุกา สะทา โหนตุ สัพเพ สัพพะ สัตตานัง สุขี อัตตานัง
ปะริหะรันตุ มาตาปิตา สุขิตา โหนตุ ทุกขัปปะมุญจันตุ สัพเพ ญาติกา สุขิตา โหนตุ
ทุกขับปะมุญจันตุ สัพเพ อญาติกา สุขิตา โหนตุ ทุกขับปปะมุญจันตุ สัพเพ ปิสา สัพเพ ยักขา
สัพเพเปตา สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา สุขิตา โหนตุ ทุกขับปะมุญจันตุ สัพเพ อาจาริยุปัชฌายา
สุขิตา โหนตุ ทุกขัปปะมุญจันตุ สัพพะสัมปัตตีนัง สะมิชฌันตุโว
(*เสร็จแล้ว สำรวมจิตเป็นกุศล อโหสิกรรมตั้งจิตเป็นสมาธิแผ่กุศล แล้วกราบช้าๆ ๑ หน)
(ระลึกขอขมากรรม ที่เคยล่วงเกินหรือทำผิดพลาดด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดี แล้วสวดว่า : )

วันทามิ พุทธัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต
วันทามิ ธัมมัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต
วันทามิ สังฆัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต
วันทามิ คุรุอุปัชฌายาจะริเย สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต
วันทามิ กัมมัฏฐานัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต
วันทามิ อาราเม พัทธสีมายัง สัพพัง เม โทสังขะมะถะเมภันเต
วันทามิ เจติยัง สัพพังสัพพะฐาเนสุ ปะติฏฐิตา สะรีระธาตุมะหาโพธิง พุทธะรูปัง สะกะลัง สะทา
นาคะโลเก เทวะโลเก พรัหมะโลเก ชัมภูทีเป ลังกาทีเป  สะรีระธาตุโย เกสาธาตุโย อะระหันตาธาตุโย เจติยัง คันธะกุฏิง จาตุราสี ติสะหัสเส ธัมมักคันเธ สัพเพสัง ปาทะเจติยัง อะหัง วันทามิ สัพพะโส ฯ

(กราบ ๕ หน)
กราบหนึ่ง พระพุทธ  กราบสอง พระธรรม  กราบสาม พระสงฆ์
กราบสี่ พ่อแม่แลผู้มีพระคุณ
กราบห้า ครูอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพ

ขอบุญบารมีกุศลที่ตนเคยทำไว้ทุกภพชาติ ให้ได้รู้ในสิ่งที่สงสัยและจำเป็น
ขอให้ทำการเปิดชะตาให้่ได้พบทางแก้ไขในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรม

– เสร็จ –

  • สวัสดีค่ะ ซินแส หลัว
    ขออนุญาต ซินแส ขัดลอกบทสวดมนต์ ไปใช้สวดส่วนตัวนะค่ะ

    ขอบคุณมากค่ะ

  • อ่านแล้วศรัทธานะคะมีแบบการกุศลด้วยเอาไว้ถ้ารวบรวมเงินได้จะขอให้ท่านดูดวงให้สักครั้ง ลำบากเหลือเกิน